Hier vind je de privacy verklaring van Zachte Interpretaties. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Zachte Interpretaties.

0. Gegevens Zachte Interpretaties
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Doel verwerken persoonsgegevens
3. Cookies
4. Gegevens Wijzigen
5. Beveiliging van persoonsgegevens

0. Gegevens Zachte Interpretaties

Zachte Interpretaties, gevestigd aan Ir. Driessenstraat 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zachteinterpretaties.nl
Ir. Driessenstraat 3
2312 KZ Leiden
info@zachteinterpretaties.nl

Amy Guijt is de Functionaris Gegevensbescherming van Zachte Interpretaties. Zij is te bereiken via info@zachteinterpretaties.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Zachte Interpretaties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zachteinterpretaties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Doel verwerken persoonsgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zachte Interpretaties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zachte Interpretaties verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hosting bij Antagonist

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die u achterlaat op de website van Zachte Interpretaties zijn voor onbeperkte tijd op de servers van Antagonist opgeslagen.

WooCommerce

De webwinkel wordt onderhouden met de plugin van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening beschikbaar stelt., worden met deze partij gedeeld. WooCommerce zal nooit uw gegevens gebruiken voor een ander doel.

Mailchimp

Nieuwsbrieven worden met MailChimp verstuurd. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wanneer wenselijk is uitschrijving van de nieuwsbrief altijd mogelijk. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieen die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoud zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaard uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie heeft een eigen Privacy Policy, te vinden op de website.

3. Cookies

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zachte Interpretaties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De website van Zachte Interpretaties verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet geonden aan uw persoonlijke gegevens.

4. Gegevens wijzigen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zachte Interpretaties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zachteinterpretaties.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

5. Beveiligen van persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zachte Interpretaties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat.Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Zachte Interpretaties privé is. Je herktent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zachteinterpretaties.nl

Zachte Interpretaties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.